Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 26 april 2023

Dit zijn de algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) van Recharge360 B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27319781 (“Recharge360”). Recharge360 is een on- en offline trainingsbureau dat programma’s aanbiedt gericht op vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling (de “Diensten”). Zie voor meer informatie onze website: www.recharge360.com (de “Website”).

Artikel 1. Definities

– App: de mobiele applicatie met de naam Recharge360 die Recharge360 beschikbaar stelt aan Deelnemers en/of Klant voor gebruik op mobiele apparatuur; – Deelnemer: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de App en andere Diensten van Recharge360 via een door een Klant ten behoeve van zijn werknemers/medewerkers afgesloten Overeenkomst; – Klant: de rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Recharge360 met betrekking tot het afnemen van Diensten ten behoeve van zijn werknemers/medewerkers; – Membership: voor sommige Diensten geldt een membership waarbij Klant gedurende een vooraf bepaalde periode toegang heeft tot de Diensten; – Opdracht: iedere opdracht die Klant aan Recharge360 geeft voor het leveren van Diensten, in welke vorm dan ook. – Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Recharge360 en Klant op het moment dat Recharge360 de Opdracht accepteert, waaronder begrepen iedere wijziging of aanvulling hierop; – Diensten: alle door Recharge360 in het kader van de Overeenkomst geleverde producten en diensten (zoals de App, workshops, coaching, boeken, materiaal e.d.) waarbij de Klant en Deelnemers individueel dan wel in teams, advies wordt verschaft via presentaties, literatuur, video’s en geluidsopnames, alsmede de levering van daaraan gerelateerde producten en/of diensten. Hieronder valt ook het #Recharge programma, het specifieke vitaliteitsprogramma van Recharge360 met een bepaalde looptijd waarbij Deelnemer individueel of in teamverband aan haar fysieke en mentale gezondheid werkt.

Artikel 2. Toepasselijkheid Voorwaarden

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, Overeenkomsten, bestellingen en andere betrekkingen tussen Recharge360 en Klant. Daarnaast zijn op het gebruik van de App die door Recharge360 wordt aangeboden de Gebruiksvoorwaarden The Recharge360 App van toepassing.

2.2 Eventueel door Klant gehanteerde (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing.

2.3 Deze Voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd. Het verzoek kan worden gericht aan [email protected] of telefonisch worden opgevraagd via telefoonnummer 085-4012444. De Voorwaarden zijn ook gepubliceerd op de Website.

2.4 Afspraken die afwijken van de Voorwaarden zijn slechts van toepassing als dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Als een afwijking is overeengekomen, geldt deze afwijking slechts voor de betreffende Overeenkomst, Opdracht en/of bestelling.

2.5 Recharge360 heeft te allen tijde het recht om deze Voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden worden gepubliceerd op de Website en zijn 30 dagen vanaf publicatie van toepassing op alle nieuwe tussen partijen te sluiten overeenkomsten en op alle tussen partijen lopende Overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van publicatie.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes van Recharge360 zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aan een aanbieding of offerte kunnen geen rechten worden ontleend voor een toekomstige Opdracht of Overeenkomst.

Artikel 4. Totstandkoming en uitvoering Overeenkomst 4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Recharge360 een Opdracht van Klant schriftelijk aanvaardt (waaronder ook wordt verstaan per e-mail).

4.2 Recharge360 heeft het recht om Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Ook na aanvaarding van een Opdracht of een bestelling als bedoeld in artikel 4.1 is Recharge360 gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, in welk geval Recharge360 niet is gehouden tot meer dan de restitutie van het eventueel door Klant al vooruitbetaalde.

4.3 Wijzigingen in een bestelling moeten door Klant tijdig en schriftelijk aan Recharge360 worden doorgegeven en zijn slechts van kracht als zij door Recharge360 worden aanvaard.

4.4 Recharge360 is bevoegd om bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van de bemiddeling of diensten van door haar ingeschakelde derden.

4.5 Klant zal Recharge360 voorzien van alle informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

4.6 Door Recharge360 opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.

4.7 Recharge360 kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst.

4.8 Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem, al dan niet op verzoek, aan Recharge360 verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 5. Membership

5.1 De Klant met wie een Overeenkomst is afgesloten waarbij een Membership geldt, heeft voor bepaalde tijd toegang tot op voorhand overeengekomen Diensten van Recharge360.

5.2 Recharge360 heeft te allen tijde het recht Klant en/of Deelnemers de toegang tot de Diensten, waaronder de App, te ontzeggen door het account te blokkeren dan wel de Klant en/of Deelnemer definitief uit te sluiten van het verdere gebruik van de Diensten (waaronder de App), zonder opgave van redenen.

5.3 Wanneer Deelnemer gebruik maakt van het door Klant afgenomen Membership, wordt er door Recharge360 een account aangemaakt voor desbetreffende Deelnemer. Voor optimaal gebruik van de Diensten staat dit account automatisch op ‘openbaar’. Deelnemer kan haar account te allen tijde op ‘anoniem’ zetten.

Artikel 6. Verplichting Klant/Deelnemer -Disclaimer

6.1 Deelname aan en/of gebruik van de Diensten (waaronder deelname aan het #Recharge programma en het downloaden van de App) is voor eigen risico van Klant en de individuele Deelnemers. Klant en/of Deelnemer is verantwoordelijk en staat in voor een zodanige fysieke en mentale gezondheid van Deelnemer dat Deelnemer kan meedoen aan de door Recharge360 aangeboden Diensten.

6.2 Klant garandeert Recharge360 dat zij Deelnemers (voorafgaand) erop wijst medisch advies in te winnen met betrekking tot het afnemen van de Diensten.

6.3 De informatie in de App en de Diensten kan niet worden gebruikt als vervanging voor medische of andere professionele zorg of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van (zelf)diagnose. Bij (actuele) medische vragen, zwangerschap, klachten of symptomen moet Klant en/of Deelnemer contact opnemen met een (huis)arts of andere zorgprofessional.

Artikel 7. Tarieven

7.1 Opdrachten worden uitgevoerd tegen de tarieven die in de Overeenkomst zijn opgenomen.

7.2 Alle veranderingen van factoren die op de tarieven van Recharge360 van invloed zijn, kan Recharge360 doorberekenen aan Klant.

7.3 De tarieven en eventuele kostenramingen worden altijd vermeld in Euro’s en exclusief BTW. Alle heffingen en belastingen opgelegd of geheven terzake de door Recharge360 geleverde Diensten komen ten laste van Klant.

7.4 Bijkomende kosten, zoals reiskosten, reistijd en verblijfskosten worden apart vermeld.

Artikel 8. Betaling

8.1 Diensten worden direct bij levering gefactureerd. Indien er meerdere Diensten geleverd worden zal, tenzij anders overeengekomen is, direct bij eerste levering van de afzonderlijke Diensten gefactureerd worden.

8.2 Klant zal de facturen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum voldoen op een door Recharge360 aangewezen rekening en zullen geschieden zonder korting, inhouding, opschorting of verrekening.

8.3 Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Recharge360 te melden.

8.4 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van Recharge360 op Klant, uit welken hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar.

8.5 Als Klant enige betalingstermijn overschrijdt, is Recharge360 gerechtigd, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, aan Klant vertragingsrente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke handels rente verhoogd met 2 %. Daarnaast is Recharge360 gerechtigd om, indien Klant ook na sommatie niet tot betaling overgaat, alle door haar (daadwerkelijk) gemaakte incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten worden gefixeerd op 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 250 euro, met dien verstande dat het Recharge360 vrijstaat de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen. Tussentijds aan Klant toegestuurde aanmaningen of overzichten van openstaande facturen uitgedrukt in hoofdsommen, houden nooit verwerking van recht in ter zake van vertragingsrente of kosten, ook niet als facturen in hoofdsom zijn voldaan en deze niet meer als zodanig in aanmaningen of overzichten voorkomen.

8.6 Recharge360 heeft steeds het recht, alvorens (verder) te presteren, van Klant vooruitbetaling of zekerheidstelling te vragen.

8.7 Recharge360 behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

Artikel 9. Onderzoeksplicht, -recht en klachten

9.1 Eventuele klachten met betrekking tot de Diensten dienen door Klant binnen acht (8) dagen nadat Klant dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan Recharge360 te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Recharge360 in staat is adequaat te reageren. Na verloop van de hiervoor genoemde termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Klant zijn rechten terzake verwerkt. De termijn genoemd in artikel 7:23 lid 2 BW bedraagt in afwijking van genoemd artikel twee (2) maanden.

9.2 Klant dient Recharge360 in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken en waar nodig te herstellen.

Artikel 10. Annulering en wijziging

10.1 Klant is gerechtigd om de Overeenkomst te annuleren tot zeven (7) werkdagen voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst, dat wil zeggen tot zeven (7) werkdagen voordat de intake met Klant heeft plaatsgevonden. Klant is in dat geval enkel de tot dan toe door Recharge360 redelijkerwijs gemaakte kosten verschuldigd. Indien zij binnen zeven (7) dagen voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst annulleert, dan is zij 100% van de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding verschuldigd.

10.2 Indien Klant na wederzijds akkoord op de Overeenkomst van een gepersonaliseerd product/ dienst de Overeenkomst rechtsgeldig annuleert, is Klant de kosten verschuldigd die Recharge360 heeft gemaakt tot het moment van annulering en de schade die Recharge360 lijdt ten gevolge van de annulering, maar in elk geval: a) 25% van de begroting als de annulering tussen de vier en zes weken voor de eerste dag van het project of traject plaatsvindt; b) 50% van de begroting als de annulering tussen de twee en vier weken voor de eerste dag van het project en/of traject plaatsvindt; c) 75% van de begroting als de annulering tussen zeven dagen en twee weken voor de eerste dag van het project en/of traject plaatsvindt; d) 100% van de begroting als de annulering binnen zeven dagen voor de eerste dag van het project en/of traject plaatsvindt. Deze kosten omvatten uitdrukkelijk ook de vergoeding voor de uren die (medewerkers van) Recharge360 hebben gemaakt t.b.v het project. De annuleringsregeling in dit artikel laat onverlet het recht van Recharge360 op volledige schadevergoeding, met inbegrip van schade voortvloeiende uit claims van bij de opdrachtuitvoering betrokken derden.

10.3 Recharge360 is te allen tijde gerechtigd om een Overeenkomst/Opdracht te annuleren om welke reden dan ook. In dat geval heeft Klant recht op terugbetaling van het door hem aan Recharge360 betaalde bedrag.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

11.1 Recharge360 is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: – Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt; – Na het sluiten van de Overeenkomst Recharge360 ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Klant lechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; – Klant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt en/of wordt verleend, faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, tot liquidatie overgaat, zijn onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Klant executoriaal beslag wordt gelegd.

11.2 Recharge360 is ook bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden als zich omstandigheden voordoen die zodanig zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of redelijkerwijs niet langer kan worden verlangd of als zich andere omstandigheden voordoen die zodanig zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.3 Als de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Recharge360 op Klant onmiddellijk opeisbaar. Als Recharge360 de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

11.4 Recharge360 behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Het gebruik maken van de door Recharge360 aangeboden Diensten, waaronder het gebruik van apparatuur en het volgen van programma’s/ cursussen door Klant/Deelnemer, geschiedt volledig voor eigen risico van Klant/Deelnemer.

12.2 Recharge360 kan op geen enkele wijze door Klant aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook geleden door wie dan ook ten gevolge van of verband houdend met de door Recharge360 geleverde Diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

12.3 De aansprakelijkheid van Recharge360 voor indirecte schade, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en reputatieschade is uitgesloten.

12.4 Recharge360 is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Recharge360 bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door of namens Klant/Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

12.5 Als Recharge360, onverminderd het bepaalde in dit artikel 12, om welke reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid van Recharge360 beperkt tot directe schade tot het bedrag dat in het specifieke geval door de verzekeraar van Recharge360 wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar, om welke reden dan ook, niet uitkeert, is iedere aansprakelijkheid van Recharge360 beperkt tot het bedrag dat Recharge360 ontving voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, tot een maximum van € 5.000,- (vijfduizend euro).

12.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Recharge360 aan de Overeenkomst/Opdracht te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Recharge360 kunnen worden toegerekend; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.

12.7 Alle aanspraken van Klant vervallen 12 maanden nadat de Diensten ten behoeve van de Opdracht/Overeenkomst zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.

Artikel 13. (Intellectuele) eigendomsrechten

13.1 Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten berusten uitsluitend bij Recharge360.

13.2 Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Recharge360 mag Klant materiaal, of onderdelen daarvan, ter beschikking gesteld door Recharge360, niet publiceren of op welke andere wijze dan ook verveelvoudigen, openbaarmaken en/of exploiteren.

13.3 Indien Klant in strijd handelt met het verbod neergelegd in het tweede lid van dit artikel, of anderszins op enigerlei wijze inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van Recharge360, is Klant aan Recharge360 een onmiddelijk opeisbare boete en niet voor verrekening vatbare boete van €1.000,- (duizend euro) verschuldigd per overtreding, en tevens € 250,- (tweehonderdvijftig euro) per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige aan Recharge360 toekomende vorderingen, waaronder het recht op volledige schadevergoeding.

13.4 Recharge360 garandeert dat de Diensten geen inbreuk maken op rechten van derden en vrijwaart Klant terzake.

Artikel 14. Privacy/persoonsgegevens

14.1 Recharge360 verwerkt persoonsgegevens van Klant in het kader van haar dienstverlening. Op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens van Klanten is het privacy statement van Recharge360 van toepassing.

14.2 Daarnaast verwerkt Recharge360 persoonsgegevens van Deelnemers. Deze persoonsgegevens worden niet aan Klant verstrekt. Op deze verwerking is eveneens het privacy statement van Recharge360 van toepassing.

Artikel 15. Vrijwaring

15.1 Voor zover de wet dit toelaat, zal Klant Recharge360 vrijwaren voor en schadeloosstellen inzake alle aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten (inclusief schikkingskosten en redelijke advocaatkosten van Recharge360) van derden (waaronder Deelnemers) die voortkomen uit of verband houden met de Overeenkomst, tenzij de oorzaak van de schade aan Recharge360 kan worden toegerekend.

15.2 In het geval derden (waaronder Deelnemers) Recharge360 aanspreken in situaties zoals omschreven in het eerste lid van dit artikel zal Klant Recharge360 zowel in als buiten rechte bijstaan en daarbij alles doen dat van haar redelijkerwijs verwacht mag worden.

Artikel 16. Overmacht

16.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Recharge360 in de nakoming van enige verplichting jegens Klant niet aan Recharge360 kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Recharge360 onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Recharge360 kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, pandemieën, stakingen en werkonderbrekingen.

16.2 Indien zich een situatie als bedoeld in artikel 16.1 voordoet als gevolg waarvan Recharge360 niet aan zijn verplichtingen jegens Klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Recharge360 niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Recharge360 is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Recharge360 als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 17. Relatiebeding

17.1 Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Recharge360 gedurende de looptijd van de Opdracht/Overeenkomst of binnen een periode van 12 maanden na afloop daarvanop enigerlei wijze overeenkomsten aan te gaan of opdrachten uit te voeren, betaald of onbetaald, met partners van Recharge360, noch direct noch indirect, zonder tussenkomst van Recharge360. Onder ‘partners’ worden in dit artikel verstaan alle natuurlijke personen en rechtspersonen (zoals bijvoorbeeld trainers en coaches) waarmee Klant in contact is gekomen middels bemiddeling of inzet door Recharge360 gedurende de looptijd van de Overeenkomst, een en ander in de meest brede zin van het woord.

17.2 Bij overtreding van het in het eerste lid van dit artikel genoemde relatiebeding is Klant aan Recharge360 een onmiddellijk opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete van €5.000,- (vijfduizend euro) verschuldigd per overtreding, en tevens €1.000,- (duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige aan Recharge360 toekomende vorderingen, waaronder het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 18. Geheimhouding

18.1 Er geldt over en weer een strikte geheimhouding, zowel tijdens als na beëindiging van de Overeenkomst, ter zake van alle gegevens, informatie en/of bijzonderheden die: a) onderling zijn of worden verstrekt; en/of b) betrekking hebben op de onderneming van Klant, dan wel Recharge360; en/of c) betrekking hebben op de Overeenkomst/Opdracht zelf.

18.2 De in lid 1 genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: a) die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht; b) waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat zij al in haar bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij; c) die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken; d) informatie die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

Artikel 19. Gedeeltelijke onverbindendheid

Indien een bepaling uit deze Voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die qua inhoud en strekking zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven in een dergelijke situatie onverkort gelden.

Artikel 20. Overdracht rechten en verplichtingen

20.1 Het is Recharge360 toegestaan de in de Overeenkomst omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen zonder voorafgaande toestemming van Klant.

20.2 Klant kan de in de Overeenkomst omschreven rechten en verplichtingen niet aan derden overdragen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Recharge360. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1 Op deze Voorwaarden, de Opdracht, de Overeenkomst en alle overige rechtsbetrekking tussen Klant en Recharge360 is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.2 Indien partijen er onderling niet uitkomen, hebben zij de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke mediator. Partijen kunnen daar niet toe worden verplicht.

21.3 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Voorwaarden en de Overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.