Eind Gebruiker Voorwaarden

Laatse aanpassing is van 26 april 2023.

Artikel 1 Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘de Voorwaarden’) zijn van toepassing op het gebruik van de applicatie die door Recharge360 B.V. (hierna: ‘Recharge360’) is ontwikkeld. Gebruiker kan deze Voorwaarden downloaden via de website www.recharge360.com. Gebruiker kan ook een schriftelijk exemplaar bij Recharge360 opvragen bij het adres dat is vermeld in artikel 2 bij de definitie van Recharge360.

Door gebruik te maken van de App, gaat Gebruiker akkoord met deze Voorwaarden. Als de App gebruik maakt van diensten van een Externe aanbieder, zijn ook de algemene voorwaarden en het privacy en cookiebeleid van de betreffende Externe aanbieder van toepassing. Recharge360 is niet verantwoordelijk voor de diensten van derden.

Artikel 2 Definities

App: de mobiele applicatie met de naam Recharge360 die Recharge360 beschikbaar stelt aan Gebruikers voor gebruik op mobiele apparatuur met daarop een besturingssysteem van Apple of Google inclusief eventuele updates. Gebruiker: de natuurlijke persoon die van de App gebruik maakt. Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst die door registratie wordt aangegaan en waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

  1. Externe aanbieder: iedere rechtspersoon, waaronder social media (Facebook, Instagram, Twitter, etc.), niet zijnde Recharge360, die op verzoek van de Gebruiker gegevens verwerkt, bijvoorbeeld om deze gegevens te delen met derden. Recharge360: Recharge360 B.V., gevestigd te (1054 LC) Amsterdam, Nederland, aan de Joan Muyskenweg 37, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27319781.
    Randapparatuur: de apparatuur, waaronder mede begrepen een smartphone of tablet waarmee gebruik wordt gemaakt van de App, inclusief het daarbij behorende besturingssysteem. Inhoud: alle via de App toegankelijke gegevens (waaronder ook beelden en geluiden), diensten, software, bestanden, ideeën of andere informatie. Voorwaarden: deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Artikel 3 Gebruiksrecht App

Om gebruik te kunnen maken van de App, moet Gebruiker de App downloaden via de Apple App Store, Google Play Store of een ander digitaal platform. Recharge360 verleent aan Gebruiker vanaf het moment van registratie gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de App te gebruiken voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Voor ieder ander gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van Recharge360 vereist. Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico. Gebruiker garandeert dat hij/zij de App uitsluitend zal gebruiken met inachtneming van de Voorwaarden. Het is Gebruiker niet toegestaan de App te gebruiken op een wijze die nadelig kan zijn voor Recharge360. Ook mag de App niet gebruikt worden voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden dan wel gebruikt worden voor handelingen via de App die overlast veroorzaken voor Recharge360 en/of derden, waaronder het verspreiden van bedreigende, (seksueel) intimiderende, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische, discriminerende of andere vergelijkbare Inhoud die naar algemene maatstaven als controversieel kan worden beschouwd. Het account van Gebruiker staat automatisch op ‘openbaar’. Gebruiker kan zijn/haar account te allen tijde op ‘anoniem’ zetten. Het is Gebruiker niet toegestaan de App aan een derde ter beschikking te stellen (waaronder het ter beschikking stellen van inloggegevens), te verkopen, te verhuren, te onderwerpen aan reverse engineering of aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Recharge360. Het is Gebruiker ook niet toegestaan technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. Recharge360 spant zich naar beste vermogen in om de App ten behoeve van de Gebruiker functioneel te houden maar zij garandeert niet dat de App in de toekomst altijd beschikbaar zal blijven en altijd foutloos werkt.

Artikel 4 Aanmelding en registratie

Om de App te kunnen gebruiken, moet deze worden gedownload. Vervolgens moet Gebruiker zich registreren als Gebruiker van de App door de daartoe bestemde instructies op te volgen. De gegevens die daarbij worden gevraagd, zoals naam en e-mailadres, zijn nodig om gebruik te kunnen maken van de App. Als Gebruiker jonger is dan 18 jaar is voor het gebruik van de App de toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk. Door het gebruik van de App, garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent of toestemming hebt van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 5 Kosten

De Gebruiker draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de Randapparatuur en verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) die nodig zijn voor het gebruik van de App.

Artikel 6 Apparatuur en verbindingen

De App functioneert alleen met behulp van de daarvoor noodzakelijke Randapparatuur en (internet) verbindingen. Om gebruik te kunnen maken van de App dient de Gebruiker er zelf voor zorg te dragen dat hij of zij over de benodigde Randapparatuur en verbindingen beschikt. Om misbruik en/of storingen en andere problemen te voorkomen, dient de Gebruiker er voor te zorgen dat de Randapparatuur en verbindingen voldoende beveiligd zijn, bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden en virussen. De Gebruiker staat er jegens Recharge360 voor in dat de gebruikte Randapparatuur en verbindingen geen schade veroorzaken aan Recharge360 dan wel derden c.q. dat daarmee geen rechten van Recharge360 en/of derden worden geschaad. Recharge360 is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van zijn/haar Randapparatuur of verbindingen daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering, vertraging, manipulatie of onderschepping van de aflevering van elektronische berichten en/of de functionaliteiten van de App danwel het anderszins niet op de juiste wijze functioneren van de App en hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 7 Privacy

Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Recharge360 zich aan de geldende regelgeving, waaronder Algemene Verordening Gegevensbescherming. De manier waarop Recharge360 omgaat met de persoonsgegevens van de Gebruikers is beschreven in Privacyverklaring ten aanzien van de Recharge360-app.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

De App en de Inhoud, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur worden beschermd door auteurs-, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten berusten uitsluitend bij Recharge360 of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Recharge360 is het niet toegestaan enig onderdeel/Inhoud van de App te kopiëren of in (on)bewerkte vorm te openbaren, exploiteren of op enige andere wijze te gebruiken. Als naar het oordeel van Recharge360 aannemelijk is dat de App inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Recharge360 gerechtigd, naar eigen keuze, hetzij naar het oordeel van Recharge360 gelijkwaardige content ter beschikking te stellen of om de levering van de App per direct te staken. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en/of verplichting tot schadevergoeding is uitgesloten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid / disclaimer

Recharge360 geeft geen enkele garantie af met betrekking tot het gebruik van de App dan wel de Inhoud daarvan en aanvaardt geen aansprakelijk voor schade of letsel van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de App dan wel de Inhoud daarvan. Recharge360 garandeert niet dat de App te allen tijde en zonder storing zal functioneren. Recharge360 behoudt zich het recht voor de App geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in verband met het verrichten van onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de App kan Recharge360 niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de Inhoud. Recharge360 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de App/Inhoud, (on)bereikbaarheid van of fouten in de App of de ter beschikking gestelde Inhoud, programmatuur, downloads of andere databestanden, en producten en diensten die aangekocht worden via de App of op andere wijze. Recharge360 is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van (mobiel) internet en/of de werking van de gebruikte Randapparatuur door de Gebruiker. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Recharge360 gelden eveneens voor alle door Recharge360 ingeschakelde hulppersonen en derden.

Artikel 10 Disclaimer

Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van medisch advies voordat hij/zij deelneemt aan de App. De informatie in de App kan niet gebruikt worden als vervanging voor medische of andere professionele zorg of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf)diagnose. Neem bij (acute) medische vragen, zwangerschap, klachten of symptomen contact op met je eigen (huis)arts of andere zorgprofessional.

Artikel 11 Beëindiging van het gebruik / aanpassing functionaliteit

Als Gebruiker de App niet langer wenst te gebruiken, kan Gebruiker de App van zijn/haar apparatuur verwijderen door deze te de-installeren. Recharge360 heeft het recht om gegevens te verwijderen, het verdere gebruik van de App te ontzeggen en het gebruiksrecht te beëindigen, beperkingen te stellen aan het gebruik van de App, en/of toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te blokkeren, zonder opgave van redenen. Recharge360 is te allen tijde bevoegd om de Inhoud van de App en/of de tarieven in verband met de App te wijzigen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het berekenen van kosten voor het downloaden van de App). Recharge360 heeft te allen tijde het recht om de aangeboden functionaliteit van de App aan te passen om de functionaliteit te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren.

Artikel 12 Apple

In aanvulling op deze Voorwaarden gelden de voorwaarden als genoemd in dit artikel bij het gebruik van Apple apparatuur en/of programmatuur: Apple Inc. (“Apple”) is geen partij bij de Overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor de App en de Inhoud. Voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van Apple, beschikbaar via www.apple.com verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze Voorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruiksvoorschriften voor op deze Voorwaarden. Het gebruiksrecht in artikel 3 van deze Voorwaarden is beperkt tot het gebruik van de App op de door Apple geautoriseerde Randapparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Apple. Apple is niet verplicht om enige onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader van de App. Apple is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van u of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling. Door aanvaarding van deze Voorwaarden bevestigt Gebruiker dat hij/zij (i) niet woonachtig is in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een “terrorist supporting country” en (ii) niet staat vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met “prohibited or restricted parties”. Onverlet het bepaalde in artikel 6:145 BW, gaat Gebruiker ermee akkoord dat Apple derde begunstigde met betrekking tot de Voorwaarden is en dat Apple het recht heeft de bepalingen in de App Voorwaarden in eigen naam af te dwingen als ware Apple Recharge360.

Artikel 13 Google

In aanvulling op deze Voorwaarden gelden de voorwaarden als genoemd in dit artikel bij het gebruik van Apple apparatuur en/of programmatuur: Google Inc. (“Google”) is geen partij bij de Overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor de App en de Inhoud daarvan. Voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van Google, beschikbaar via www.google.com verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze Voorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruiksvoorschriften voor op de App Voorwaarden. Het gebruiksrecht in artikel 3 van de Voorwaarden is beperkt tot het gebruik van de App op de door Google geautoriseerde Randapparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Google. Google is niet verplicht om enige onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader van de App. Google is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van u of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling. Door aanvaarding van deze Voorwaarden bevestigt de Gebruiker dat hij/zij (i) niet woonachtig is in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een “terrorist supporting country” en (ii) niet staat vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met “prohibited or restricted parties”. Onverlet het bepaalde in artikel 6:145 BW, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat Google derde begunstigde met betrekking tot de Voorwaarden is en dat Google het recht heeft de bepalingen in de App Voorwaarden in eigen naam af te dwingen als ware Google Recharge360.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Voorwaarden, op het gebruik van de App en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit de Voorwaarden of het gebruik van de App worden exclusief voorgelegd aan de rechter te Amsterdam, Nederland.

Recharge360 is gerechtigd deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. De Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 11 november 2021.